Thời Phỏng vấn (Report Time)

Thời Obahan (Obahan Time)

Thời Vô nhân nghĩa (Jingi-nai Time)

Chopper Man

Thời Quái vật (Monster Time)

Thời Vũ trụ (Space Time)


Thời Cổ tích (Marchen Time)

Thời Gia đình (Family Time)

Rạp hát Truyện 4 khung


Ed(o) Sullivan Show

Lớp SEA-3 của thầy Tóc Đỏ

đây là link down các phần ở trên