Ngày 28/12, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo giàn khoan Hải Dương-981 khoan thăm dò ở tọa độ 17°29′32″ vĩ Bắc/110°57′11″ kinh Đông từ ngày 28/12/2015 đến ngày 10/2/2016.